شرکت فنی مهندسی طرح و کار -  شماره تماس: 28429513 - 28429831 (021)
طرح و کار

تصفیه فاضلاب فرش پاتریس

مشخصات عمومی پروژه:

دبی یا ظرفیت پساب صنعتی: 60 مترمکعب در روز
نوع پساب صنعتی: پساب صنعتی حاصل از رنگرزی الیاف پارچه، اسیدی و دارای ذرات معلق
دبی یا ظرفیت پساب بهداشتی: 30 مترمکعب در روز
نوع پساب بهداشتی: پساب بهداشتی حاوی چربی و روغن رستوران و ترکیبات آلی
اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) پساب خام: 4600 میلی گرم در لیتر
اکسیژن خواهی بیولوژیکی (BOD) پساب خام: 430 میلی گرم در لیتر
مصرف پساب تصفیه شده : آبیاری و کشاورزی
اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) پساب تصفیه شده: 200 میلی گرم در لیتر
جنس سازه تصفیه خانه: کربن استیل
توان کل سیستم : 30 کیلو وات
واحدهای پیش تصفیه: انعقاد الکتریکی (EC) ، اکسیداسیون (COP) و انعقاد شیمیایی
واحدهای تصفیه بیولوژیکی: بی هوازی (UABR) و هوازی (PBBR) و هوادهی گسترده (EAAS)

جوشکاری پکیج فلزی تصفیه فاضلاب
ساخت پکیج های تصفیه فاضلاب رنگرزی
تصفیه خانه فاضلاب نساجی و رنگرزی
تصفییه خانه فاضلاب فرش پاتریس