شرکت فنی مهندسی طرح و کار -  شماره تماس: 28429513 - 28429831 (021)
طرح و کار

آب شیرین کن دریایی

مشخصات عمومی پروژه

ظرفیت دستگاه: 520 متر مکعب در شبانه روز
درصد بازیافت: 40 درصد
حداکثر فشار: 35 اتمسفر
کیفیت آب ورودی: TDS = 40,000 mg/lit
تعداد کل ممبران ها: 960 عدد
نوع ممبران: SW-30HRLE-400 (Filmtec USA)
پیش تصفیه: پمپ خوراک، دیسک فیلتر، میکروفیلتر
توان کلی سیستم: 2 مگاوات
تزریق مواد شیمیایی: کلر، آنتی اسکالانت،اسید و ماده SMBS  
نوع مصرف آب:  آب صنعتی

ممبران اسمز معکوس
تصفیه آب صنعتی آب شیرین کن
تصفیه آب دریا با اسمز معکوس
نمک زدایی آب دریا