شرکت فنی مهندسی طرح و کار -  شماره تماس: 28429513 - 28429831 (021)
طرح و کار

پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد شیمیایی

یکی از روش های تصفیه فاضلاب صنعتی، تصفیه با کمک پکیج انعقاد شیمیایی می باشد. در این روش انعقاد از طریق افزودن مواد شیمیایی منعقد کننده و کمک منعقد کننده، حذف کل مواد جامد شامل مواد معلق، مواد کلوئیدی و برخی مواد محلول صورت می گیرد.
کاربرد اصلی پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد شیمیایی در حذف مواد کلوئیدی بخصوص از جنس معدنی می باشد. پکیج انعقاد شیمیایی در تصفیه فاضلاب صنایع چرم و دباغی، رنگرزی و نساجی، لبنیات و صنایع شوینده و بهداشتی به منظور حذف رنگ، مواد جامد معلق به کار برده می شود.
شرکت فنی مهندسی طرح و کار پکیج انعقاد شیمیایی و انعقاد الکتریکی را در ابعاد گوناگون به منظور تصفیه فاضلاب، پساب و آب طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی می نماید. این پکیج ها از مجموعه واحدهای انعقاد، لخته سازی، ته نشین و مخازن آماده سازی مواد شیمیایی تشکیل شده اند.
پکیج انعقاد شیمیایی با مخازن پلی اتیلن
فرایند تصفیه مواد کلوئیدی فاضلاب در پکیج انعقاد شمیایی
مواد کلوئیدی موجود در فاضلاب به موادی گفته می شود که قطرشان از 001/0 تا 1 میکرون باشد و معمولا دارای بار الکتریکی سطحی هستند. اگر این مواد از نظر بار الکتریکی هم نام باشند همدیگر را دفع می کنند و این امر مانع لخته شدن در پکیج انعقاد شیمیایی می شود و بدین ترتیب زمان ته نشین شدن این مواد طولانی خواهد بود و نهایتا پکیج تصفیه فاضلاب مساحت زیادی را اشغال خواهد کرد. برای ته نشین نمودن و تصفیه این مواد موجود در فاضلاب از پکیج انعقاد شیمیایی استفاده می گردد.
در پکیج انعقاد شیمیایی در ابتدا واحد تنظیم PH طراحی می شود. در این بخش با در نظر گرفتن اسیدی یا قلیایی بودن فاضلاب می توان با تزریق اسیدهای یا بازهای متداول در بازار، به حالت خنثی یا قلیایی تبدیل کرد.
فاضلاب صنعتی با ورود به بخش انعقاد سریع یا کئوگولاسیون در پکیج انعقاد شیمیایی، توسط همزن های مکانیکی تعبیه شده و تزریق مواد منعقد کننده ای نظیر آلوم ( بسته به آزمایش جارتست که به شرح آن می پردازیم) ذرات کلوئیدی موجود در فاضلاب را بی بار نموده و سپس در واحد انعقاد آهسته یا فلوکولاسیون پکیج انعقاد شیمیایی، کلوئیدهای بی بار بهم می پیوندند و ذرات درشت تر را تشکیل می دهند و در نهایت در بخش ته نشینی با در نظر گرفتن زمان ماند مناسب، فلوک های تشکیل یافته در پکیج انعقاد شیمیایی از فاضلاب جدا  و تصفیه خواهند شد.

مواد شیمایی در تصفیه ذرات کلوئیدی فاضلاب در پکیج انعقاد
همانطور که گفته شد جارتست بهترین وسیله برای تعیین میزان تزریق و نوع ماده کئوگولانت در پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد شیمیایی می باشد. در این آزمایش از همزن مکانیکی(میکسر) با دورهای مختلف استفاده می شود. در دستگاه به طور معمول از 6 عدد بشر یک لیتری با میکسر با همزن مشخص استفاده می شود و روشنایی نیز از پایین و پشت دستگاه برای دیدن دقیق تر آزمایش تعبیه شده است.
قبل از شروع آزمایش جارتست به طور معمول PH، قلیاییت کل، مواد معلق موجود در فاضلاب یا آب را جهت تعیین پارامترهای طراحی پکیج انعقاد شیمیایی اندازه گیری می نمایند. مواد منعقد کننده در غلظت های مختلف را داخل یک لیتر از نمونه مخلوط شده می ریزند و به صورت تصاعدی این مواد آماده شده داخل بشرها اضافه می گردند، همزن های مکانیکی در حدود یک تا نهایتا پنج دقیقه با دور پایین شروع به کار می کنند. سپس میکسرها به مدت 15 تا 20 دقیقه برای انجام عمل فلوکولاسیون روشن می شوند. در حین عملیات زمان تشکیل فلوک ها یادداشت شده و پس از گذشت 20 دقیقه از انجام آزمایش زمان ته نشینی فلوک های تشکیل یافته نیز ثبت خواهد شد. بدیهی است در کئوگولاسیون و فلوکولاسیون همواره مقدار ماده کئوگولانتی ایده آل است که در حداقل مصرف بهترین راندمان را از نظر تشکیل فلوک ها داشته باشد و قطعا بالاترین میزان ماده منعقد کننده که بطور حتم بهترین فلوک را در پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد شیمیایی به وجود خواهد آورد نباید ملاک تعیین میزان ماده کئوگولانت باشد.
بعد از تعیین بشری که نتایج حاصل از کئوگولاسیون و فلوکولاسیون آن مورد قبول است میزان لجن حاصل از آن در استوانه مدرج یا قیف اینهوف اندازه گیری گردیده و این لجن در حقیقت مبنای محاسبات مربوط به حوض ته نشینی پکیج انعقاد شیمیایی در تصفیه فاضلاب خواهد بود.

عوامل موثر در تصفیه فاضلاب به روش انعقاد شیمیایی
در پکیج انعقاد شیمیایی عواملی نظیر pH، غلظت مواد معدنی، غلظت مواد آلی، قلیاییت، دمای آب، غلظت مواد رنگی، غلظت مواد منعقد کننده و کمک کنعقد کننده، زمان اختلاط و شدت اختلاط فاضلاب نقش دارند که در ذیل به شرح مختصری از اثر پذیری هریک از این عوامل در پکیج انعقاد شیمیایی و تصفیه فاضلاب می پردازیم.
pH مناسب: هریک از مواد منعقد کننده در رنجی از  PHواکنش بهینه خواهند داشت. به عنوان مثال سولفات آلومینیوم یا در اصطلاح تجاری آلوم درpH بین 4 الی 7 بالاترین حلالیت را خواهد داشت و راندمان پکیج انعقاد شیمیایی در تصفیه فاضلاب بهینه خواهد بود.
غلظت مواد معدنی(TDS): هرچه میزان غلظت مواد معدنی موجود در فاضلاب بالا باشد به مقدار ماده منعقد کننده کمتری نیاز است و سرعت انعقاد شیمیایی نیز بیشتر خواهد بود.
غلظت مواد آلی: برخلاف مواد معدنی، هر چه غلظت ماده آلی موجود در فاضلاب بیشتر باشد ماده منعقد کننده بیشتری نیاز است و سرعت انعقاد شیمیایی پایین تر خواهد آمد و راندمان پکیج تصفیه فاضلاب کمتر می شود.
قلیاییت: در اثر هیدرولیز بعضی از مواد منعقد کننده مانند آلوم، یون H+ تولید می شود که باعث کاهش PH در فاضلاب خواد شد. بنابراین قلیاییت پساب یا فاضلاب  باید به اندازه کافی بالا باشد تا از کاهش PH بهینه جلوگیری شود.
دمای فاضلاب: معمولا با افزایش دما، سرعت انجام واکنش در فرایند انعقاد شیمیایی افزایش می یابد.
غلظت مواد رنگی: وجود مواد رنگی در فاضلاب های صنعتی باعث کاهش راندمان پکیج تصفیه انعقاد شیمیایی خواهد شد.
غلظت مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده: غلظت مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده تزریقی در پکیج تصفیه شیمیایی به عوامل متعددی وابسته است. بر این اساس آزمایش جارتست در شرایط بهره برداری، این غلظت را تعیین خواهند کرد.
شدت اختلاط: چنانچه شدت و مدت اختلاط از میزان مطلوب تجاوز نماید، فلوک های اولیه تشکیل یافته شکسته شده و امکان انعقاد ذرات کلوئیدی در پکیج انعقاد شیمیایی را کاهش می دهد.
انعقاد شیمیایی در تصفیه فاضلاب صنعتی
روش های اختلاط سریع در پکیج تصفیه فاضلاب انعقاد شیمیایی
برخی از روشهای اختلاط فاضلاب در تصفیه با کمک پکیج انعقاد شیمیایی شامل موارد ذیل می باشد:
تزریق در داخل ونتوری
استفاده از استخرهای بافل دار در پکیج انعقاد شیمیایی
استفاده از حوضچه های مجهز به همزن های مکانیکی در پکیج انعقاد شیمیایی
استفاده از روش پایپ فلوکولاتور در پکیج انعقاد شیمیایی
متداولترین روش در اختلاط پکیج تصفیه و انعقاد شیمیایی روش همزن های مکانیک می باشد. شایان ذکر است روش پایپ فلوکولاتور نیز به علت عدم نیاز به انرژی برق و راهبری آسان مورد توجه قرار گرفته است.

 موارد کاربرد پکیج انعقاد شیمیایی
پکیج انعقاد شیمیایی در حذف فلزات سنگین، تصفیه فاضلاب کارواش ها، استفاده مجدد از پساب قالیشویی ها، حذف مواد معلق کلوئیدی در فاضلاب های صنعتی، حذف رنگ در فاضلاب کارخانه های رنگرزی و کاربرد در کارخانجاتی نظیر نشاسته، لبنی، کارتن سازی ها به عنوان بخشی از سیستم تصفیه فاضلاب یا پساب صنعتی آن ها به شمار می آید.
انعقاد شیمیایی به دلیل استفاده از مواد شیمیایی هزینه های راهبری به نسبت بالایی در پی دارد. امروزه روش انعقاد الکتریکی در تصفیه فاضلاب در حال گسترش می باشد که هزینه راهبری آن به مراتب پایین تر می باشد.