شرکت فنی مهندسی طرح و کار -  شماره تماس: 44042776 - 44010038 (021)
طرح و کار

گرید پیمانکاری

اخذ رتبه 5 تاسیسات و آب از سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 1397
رتبه پیمانکاری شرکت طرح و کار