شرکت فنی مهندسی طرح و کار -  شماره تماس: 44042776 - 44010038 (021)
طرح و کار

محصولات

اجرای پروژه های آب شیرین کن دریایی به روش اسمز معکوس در ایعاد مختلف

دستگاه تصفیه آب دریا

دستگاه تصفیه آب دریا

آب شیرین کن دریایی در کشور ما به دلیل دسترسی به منابع عظیم آب دریا در شمال و جنوب ایران می تواند یک

آب شیرین کن دریایی

آب شیرین کن دریایی

آب شیرین کن دریایی به منظور تصفیه آب دریا به جهت مصارف آشامیدنی، کشاورزی، صنعتی و تفریحی به کار می